Civil Rights

Notifying the Public of Rights Under Title VI

The City of Wichita, Kansas

The City of Wichita, Kansas, operates its programs and services without regard to race, color, and national origin in accordance with Title VI of the Civil Rights Act. Any person who believes he or she has been aggrieved by any unlawful discriminatory practice under Title VI may file a complaint with the City of Wichita.

For more information on the City of Wichita’s civil rights program and the procedures to file a complaint, contact (316) 265-7221; or visit our administrative office at 777 E. Waterman, Wichita, KS, 67202. For more information, visit www.wichitatransit.org.

A complainant may file a complaint with the Federal Transit Administration:

Office of Civil Rights

Attention: Title VI Program Coordinator

East Building, 5th Floor—TCR

1200 New Jersey Avenue SE

Washington, DC 20590

If information is needed in another language, contact (316) 265-7221.


Notificación al Público sobre los Derechos bajo el Título VI

Ciudad de Wichita, Kansas

La ciudad de Wichita, Kansas, opera sus programas y servicios, sin distinción de raza, color y origen nacional de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles. Cualquier persona que cree que ha sido perjudicada por cualquier práctica discriminatoria ilegal bajo el Título VI, puede presentar una queja a la ciudad de Wichita.

Para obtener más información sobre el programa de derechos civiles de la ciudad de Wichita y los procedimientos para presentar una queja, llame al (316) 265-7221, o visite nuestra oficina administrativa en 777 E. Waterman, Wichita, KS, 67202. Para obtener más información, visite www.wichitatransit.org.

La persona reclamante puede presentar una queja directamente a la Administración Federal de Transporte:

Oficina de Derechos Civiles

Atención: Coordinador del Programa Título VI

East Building, 5th Floor – TCR

1200 New Jersey Avenue SE

Washington, DC 20590

Si necesita información en otro idioma, llame al (316) 265-7221.


Thông báo cho Công chúng về các Quyền theo Tiêu đề VI

THÀNH PHỐ WICHITA, KANSAS

Thành phố Wichita, Kansas vận hành các chương trình và dịch vụ của thành phố không phụ thuộc vào chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia theo Tiêu đề VI của Đạo luật Quyền Công dân. Bất kỳ ai cho rằng họ đã bị làm phiền bởi bất kỳ hành vi phân biệt đối xử trái pháp luật nào theo Tiêu đề VI đều có thể nộp đơn khiếu nại cho Thành phố Wichita.

Để biết thêm thông tin về chương trình quyền công dân của Thành phố Wichita và thủ tục nộp đơn khiếu nại, vui lòng liên hệ số (316) 265-7221; hay tới Văn phòng Hành chính của chúng tôi tại 777 E. Waterman, Wichita, KS, 67202. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.wichitatransit.org.

Người khiếu nại có thể nộp khiếu nại trực tiếp cho Federal Transit Administration (Cơ quan Quản lý Giao thông Liên bang):

Office of Civil Rights (Văn phòng Quyền Công dân)

Người nhận: Title VI Program Coordinator (Điều phối viên Chương trình Tiêu đề VI)

East Building, 5th Floor – TCR

1200 New Jersey Avenue SE

Washington, DC 20590

Nếu quý vị cần thông tin bằng một ngôn ngữ khác, vui lòng liên hệ (316) 265-7221.